Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

deathismylife
15:50
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)

December 05 2017

deathismylife
11:00
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
deathismylife
10:59
deathismylife
10:55
deathismylife
10:55
10:54
deathismylife
10:50

August 20 2017

deathismylife
11:53
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.

December 06 2017

deathismylife
15:50
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)

December 05 2017

deathismylife
11:00
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
deathismylife
10:59
deathismylife
10:55
deathismylife
10:55
10:54
deathismylife
10:50
deathismylife
11:00
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
deathismylife
10:59
deathismylife
10:55
deathismylife
10:55
10:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl